TaxExperts -
.
Taxexperts 2000, , , , .


2015
13328
, 10 2015
12:41

Ενδοομιλικς συναλλαγς 2014 2015

Οι ενδοομιλικς συναλλαγς με το νο ΚΦΕ (ν. 4172/2013) και ΚΦΔ (ν.4174/2013)

 

Εισαγωγ

πως κθε τος τα τελευταα 4 χρνια, τσι και φτος η TaxExperts αναλει το νομικ πλασιο που διπει τις ενδοομιλικς συναλλαγς. Η φετιν προσγγιση γρω απ το θμα του transfer pricing χει ιδιατερη σημασα, καθτι για πρτη φορ εφαρμζεται ως προς την τεκμηρωση των συναλλαγν ο νος Κδικας Φορολογας Εισοδματος και ο Κδικας Φορολογικν Διαδικασιν.

 

Ειδικ φτος, αποκτ ακμα μεγαλτερη σημασα λγω της  αυξανμενης προσοχς που δεχνουν οι κυβερνσεις και οι ελεγκτικς αρχς. Η συμμρφωση με τους καννες των ενδοομιλικν συναλλαγν πρα απ το ζτημα της φορολογικς συνεδησης και της καταπολμησης της φοροδιαφυγς απ την πλευρ του δημσιου τομα, εναι και θμα ενδοομιλικν ισορροπιν και χρηματοοικονομικς διοκησης που λγω των οικονομικν συνθηκν απαιτε την προσοχ των επιχειρσεων.

 

Συνεπς, θση μας εναι τι η εφαρμογ των καννων του ΟΟΣΑ γρω απ τις ενδοομιλικς συναλλαγς εναι μα win-win κατσταση μεταξ των επιχειρσεων και των φορολογικν αρχν.

 

 

Α. Αλλαγς που επλθαν απ τον νο ΚΦΕ

Η λευση του ν. 4172/13, οι διατξεις του οποου εφαρμζονται απ 01/01/2014, δεν επφεραν σημαντικς αλλαγς στην αντιμετπιση των ενδοομιλικν συναλλαγν, πλην της περπτωσης μεταββασης υλων περιουσιακν στοιχεων.

Πιο συγκεκριμνα, στο ρθρο 2 του ν. 4172 επαναλαμβνεται ο ορισμς των συνδεδεμνων επιχειρσεων, ο οποος δε διαφρει απ τα προβλεπμενα στο ρθρο 39 του παλαιτερου ν.2238/94. Ειδικτερα, συνδεδεμνα θεωρονται τα δο περισστερα πρσωπα ταν:

α) κθε πρσωπο κατχει μεσα μμεσα μετοχς, μερδια συμμετοχ στο κεφλαιο τουλχιστον τριντα τρα τοις εκατ (33%), βσει αξας αριθμο, δικαιματα σε κρδη δικαιματα ψφου,

β) δο περισστερα πρσωπα, εν κποιο πρσωπο κατχει μεσα μμεσα μετοχς, μερδια δικαιματα ψφου συμμετοχς στο κεφλαιο τουλχιστον τριντα τρα τοις εκατ (33%), βσει αξας αριθμο, δικαιματα σε κρδη δικαιματα ψφου, 

γ) κθε πρσωπο με το οποο υπρχει σχση μεσης μμεσης ουσιδους διοικητικς εξρτησης ελγχου ασκε καθοριστικ επιρρο χει τη δυναττητα σκησης καθοριστικς επιρρος λλου προσπου σε περπτωση που και τα δο πρσωπα χουν σχση μεσης μμεσης ουσιδους διοικητικς εξρτησης ελγχου δυναττητα σκησης καθοριστικς επιρρος απ τρτο πρσωπο.

Το ρθρο 50 του ν. 4172/13, αναφρεται στις ενδοομιλικς συναλλαγς, εν αντικαταστθηκε βσει της παρ. 5 του ρθρου 23 του ν.4223/13, ορζοντας τι τα κρδη που πρεπε να πραγματοποιηθον υπ ανταγωνιστικος ρους, αλλ δεν πραγματοποιθηκαν λγω της ιδιομορφας των ενδοομιλικν συναλλαγν, πρπει να προσαυξνουν τα φορολογητα κρδη της χρσης.

Ιδιατερη σημασα χει το ρθρο 51 του νου ΚΦΕ, σμφωνα με το οποο η μεταββαση χοργηση δειας χρσης υλων περιουσιακν στοιχεων πρπει να γνεται ναντι ανταγωνιστικο αντιτμου, λαμβνοντας υπψη τις σχετικς λειτουργες και κινδνους («πακτο μεταββασης»). Στην περπτωση που δεν μπορον να παρασχεθον αποδεικτικ στοιχεα λγω μη παρξης συγκρσιμων συναλλαγν, να συμβατ με την Αρχ των σων Αποστσεων ανττιμο δναται να υπολογιστε με την προεξφληση των αναμενμενων μελλοντικν κερδν.

Επισημανεται τι ο νος ΚΦΕ εμπεριχει γενικ στοιχεα αναφορικ με τις ενδοομιλικς συναλλαγς, παραπμποντας με την παρ. 2 του ρθρου 50 τους φορολογομενους στις Κατευθυντριες Γραμμς του ΟΟΣΑ για τον τρπο εφαρμογς των διατξεν του.

Τλος, ο φκελος τεκμηρωσης ελγχεται απ τους ορισθντες Ελεγκτς, πριν την κδοση του Φορολογικο Πιστοποιητικο του ρθρου 65Α του ν. 4174/13, η ισχς του οποου παρατθηκε για δο ακμα φορολογικς χρσεις με την παρ. 6 του ρθρου 49 του ν. 4223/13.

 

Β. Αλλαγς που επλθαν απ τον νο Κδικα Φορολογικν Διαδικασιν (ν.4174/13)

Β.1. Υπχρεοι και προθεσμες υποβολς

Ο νος ΚΦΔ επικεντρνεται σε θματα ουσας και διαδικασιν αναφορικ με την τεκμηρωση των ενδοομιλικν συναλλαγν. Πιο αναλυτικ, στην παρ. 2 του ρθρου 21 του ν. 4174/13 επαναλαμβνονται τα ρια των 100.000€ σε ακαθριστα σοδα μχρι € 5 εκ. 200.000€ σε υψηλτερα σοδα, που καθορζουν τις υπχρεες προς τεκμηρωση επιχειρσεις. Αξζει να σημειωθε τι βσει του προηγομενου πλαισου (ν. 2238/94), το ριο των €5 εκ. υπολογιζταν συναθροιστικ για λες τις συνδεδεμνες επιχειρσεις, εν με τις νες διατξεις λαμβνεται υπψη ο κκλος εργασιν της υπχρεης επιχερησης.

Επσης, στην παρ. 3 του διου ρθρου ορζεται η προθεσμα υποβολς του συνοπτικο πνακα πληροφοριν στους τσσερις (4) μνες απ το τλος του φορολογικο τους. Σημεινεται τι αρχικ ο νομοθτης προβλεπε διστημα 50 ημερν, το οποο μεταβλθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 4223/2013. Ββαια το συγκεκριμνο χρονικ περιθριο θα μποροσε να κριθε ανεπαρκς για τη σνταξη του φακλου, διτι εταιρεες που βασζονται σε εξωτερικ συγκριτικ στοιχεα για την τεκμηρωση των ενδοομιλικν συναλλαγν τους, χρειζονται σημαντικ περισστερο χρνο για την ανλυση των δημοσιευθντων στοιχεων των ανταγωνιστν τους. Το ζτημα αυτ φανεται να επιλεται με το περιθριο των τριντα (30) ημερν για την προσκμιση του φακλου, απ τη στιγμ που ζητεται απ τη Φορολογικ Διοκηση.

 

Β.2. Απφαση προγκρισης ενδοομιλικς τιμολγησης – advanced tax ruling

μεση σνδεση με την τεκμηρωση των ενδοομιλικν συναλλαγν χει η διαδικασα προγκρισης της μεθοδολογας ενδοομιλικς τιμολγησης, για την οποα γινταν λγος στο ρθρο 39Γ του ν. 2238/94, αλλ τθηκε εκ νου επ τπητος με το ρθρο 22 του ν. 4174/13 και ερμηνετηκε με την ΠΟΛ 1284/2013. Σμφωνα με την προαναφερθεσα ΠΟΛ, αρμδια υπηρεσα για την παραλαβ και εξταση των αιτσεων προγκρισης εναι η Διεθυνση Ελγχων η οποα υπγεται στη Γενικ Διεθυνση Φορολογικν Ελγχων και Εσπραξης Δημοσων Εσδων. Ειδικτερα, να προκαταρκτικ στδιο διαβολευσης για την εκτμηση της πιθαντητας αποδοχς της προτεινμενης μεθδου προηγεται της τελικς ατησης. Για το πρτο στδιο απαιτεται η καταβολ παραβλου ψους χιλων ευρ (1.000€).

Η κρια ατηση υποβλλεται εντς 30 ημερν απ την προκαταρκτικ διαβολευση, που πραν των απαρατητων πληροφοριακν στοιχεων και των σχετικν παραδοχν, αναφρεται το χρονικ διστημα για το οποο ζητεται η προγκριση και το οποο δεν μπορε να υπερβανει τα τσσερα (4) τη (παρ. 3 του ρθρου 22 του ν. 4174/13). Το στδιο αξιολγησης διαρκε μχρι 120 ημρες εν με την ολοκλρωση της σνταξης του εγγρφου διατπωσης θσεων απ την αρμδια υπηρεσα, ορζεται τελικ συνντηση με το φορολογομενο. Σημεινεται σε αυτ το σημεο, τι με την υποβολ της ατησης προγκρισης, καταβλλεται παρβολο ψους 5.000€ 10.000 αν απαιτεται συνεννηση με ξνες φορολογικς αρχς.

Κρνοντας τη διαδικασα προγκρισης στο σνολ της, συμπερανουμε τι εναι αρκετ χρονοβρα και πολπλοκη, απαιτντας, απ τα στελχη που πρκειται να υποβλουν την ατηση, εξειδικευμνες γνσεις των καννων και των μεθδων τεκμηρωσης. Επιπρσθετα, το σχετικ κστος των παραβλων εναι αρκετ υψηλ αποκλεοντας, επ της ουσας, απ τη διαδικασα μεγλο αριθμ μικρομεσαων εταιρειν. Παρλα αυτ, βσει της παρ. 3 του ρθρου 21 του ν. 4174/13, αναμνεται η κδοση απφασης που θα προβλπει απλοποιημνη διαδικασα για την τεκμηρωση των ενδοομιλικν συναλλαγν μικρν και μεσαων επιχειρσεων.

Η απφαση προγκρισης αποτελε αναμφβολα μα καινοτομα για την ελληνικ φορολογικ νομοθεσα, καθς εντσσεται στο πλασιο της εκ των προτρων φορολογικς συμφωνας (advanced tax ruling) μεταξ του κρτους και των εταιρειν. Η συγκεκριμνη πρακτικ ακολουθεται σε πολλς χρες πως η Αγγλα, η Ολλανδα, η Ιρλανδα και η Ελβετα, με τη διαφορ μως τι η συμφωνα αφορ το ποσοστ κρδους απ το σνολο των συναλλαγν μιας επιχερησης. Συνεπς, οι φορολογικο και θεσμικο κνδυνοι περιορζονται για τις εταιρεες, εν οι Διοικσεις τους δναται να προβανουν σε εμπεριστατωμνο φορολογικ σχεδιασμ και να προπολογζουν με σχετικ ακρβεια τους φρους που θα πληρσουν.

 

Γ. Αλλαγς – προσθκες βσει του ν. 4254/2013

Η υποπαργραφος Δ.1 του ρθρου 3 που του ν. 4254/2013 δεν επφερε σημαντικς αλλαγς ως προς το χειρισμ των ενδοομιλικν συναλλαγν και στις υποχρεσεις που απορρουν απ αυτς. Πιο συγκεκριμνα, εισχθη τροποποηση του ρθρου 3 του ν. 4174/2013, βσει της οποας ο Φκελος Τεκμηρωσης καταρτζεται εντς 4 μηνν απ το πρας του φορολογικο τους, το οποο σημειωτον ταυτζεται με το ημερολογιακ. Επσης, στην δια προθεσμα υποβλλεται στη Φορολογικ Διοκηση ο συνοπτικς πνακας πληροφοριν.

Επιπλον, η παρ. 5 του προαναφερθντος ρθρου του ΚΦΔ, η οποα αντικαταστθηκε με νες διατξεις, ορζει τι στο Φκελο Τεκμηρωσης πρπει να περιχονται τα γεγοντα που χουν αντκτυπο στα στοιχεα του Φακλου και οφελονται σε μεταβολς των συνθηκν της αγορς. Συνεπς, οι Φκελοι Τεκμηρωσης των ενδοομιλικν συναλλαγν μπορον να χρησιμοποιονται σε επμενα φορολογικ τη, εφσον ενσωματνουν τις αναγκαες επικαιροποισεις.

Κλενοντας, ο νομοθτης αναθτει στο Γενικ Γραμματα Δημοσων Εσδων τη δυναττητα κδοσης αποφσεων που καθορζουν τις αναγκαες επικαιροποισεις και προβλπουν απλοποιημνες διαδικασες αναφορικ με την κατρτιση Φακλου Τεκμηρωσης απ την πλευρ των μικρομεσαων επιχειρσεων.

  

Δ. Φκελος τεκμηρωσης

Δ.1. Περιεχμενο φακλου τεκμηρωσης

Το περιεχμενο του φακλου τεκμηρωσης εχε προσδιοριστε αρχικ με την Υπουργικ Απφαση Α2-8092/31-12-2008, η οποα δημοσιετηκε στο ΦΕΚ 2709/Β/31-12-2008. Η ΠΟΛ 1179/13 επανλαβε ουσιαστικ τα κυριτερα στοιχεα της προαναφερθεσας απφασης, εν ταν πιο περιεκτικ, δεδομνου τι δεν περιεχε διατξεις για τη διαδικασα ελγχου του φακλου και την επιβολ προστμων. Τλος, στα πλασια ερμηνεας του ρθρου 21 του ν. 4174/13, εκδθηκε η ΠΟΛ 1097/14 (πως τροποποιθηκε απ την ΠΟΛ 1144/14), η οποα ορζει τα σχετικ με το περιεχμενο του συνοπτικο πνακα πληροφοριν και του φακλου τεκμηρωσης.

Πιο αναλυτικ, στην περπτωση που η εξεταζμενη επιχερηση ανκει σε ημεδαπ αλλοδαπ μιλο, ο φκελος τεκμηρωσης αποτελεται απ δο μρη το «βασικ φκελο τεκμηρωσης» και τον «ελληνικ φκελο τεκμηρωσης».

Εν συντομα, ο βασικς φκελος περιλαμβνει τα ακλουθα:

α) περιγραφ της μητρικς επιχερησης και της στρατηγικς της.

β) περιγραφ της οργανωτικς, νομικς και λειτουργικς δομς του ομλου.

γ) περιγραφ των συνδεδεμνων εταιρειν που συμμετχουν στις προς τεκμηρωση συναλλαγς.

δ) περιγραφ των προς τεκμηρωση συναλλαγν (ρο τιμολογων φση και ψος συναλλαγν).

ε) περιγραφ των επιτελομενων λειτουργιν και κινδνων.

στ) ιδιοκτησα υλων περιουσιακν στοιχεων και διπλωμτων ευρεσιτεχνας.

ζ) περιγραφ της ενδοομιλικς τιμολογιακς πολιτικς.

Αντστοιχα, ο ελληνικς φκελος τεκμηρωσης εξειδικεει τις λειτουργες και τους κινδνους που αναλαμβνει η υπ εξταση επιχερηση τσο στα πλασια του ομλου σο και στην ανπτυξη των δραστηριοττων της εκτς ομλου. Πιο συγκεκριμνα, στον ελληνικ φκελο περιλαμβνονται τα ακλουθα στοιχεα:

α) περιγραφ της στρατηγικς της επιχερησης.

β) περιγραφ των προς τεκμηρωση συναλλαγν (ρο τιμολογων φση και ψος συναλλαγν).

γ) συγκριτικ ανλυση δηλαδ, λειτουργικ ανλυση, συμβατικο ροι και οικονομικς συνθκες που αντιμετωπζει η επιχερηση, στα πλασια εξερεσης εσωτερικν και εξωτερικν συγκριτικν στοιχεων.

δ) επεξγηση για την επιλογ και την εφαρμογ της/των μεθδου/ων προσδιορισμο των τιμν των ενδοομιλικν συναλλαγν.

Υπενθυμζεται τι ο φκελος τεκμηρωσης συντσσεται απ τη Διοκηση της επιχερησης, εν σε περπτωση τρησης ανακριβος ελλιπος φακλου επιβλλονται πρστιμα κατ τα προβλεπμενα του Ν. 2523/1997.

 

Δ.2. Μθοδοι τεκμηρωσης            

Οι ακολουθομενες μθοδοι τεκμηρωσης των τιμν των ενδοομιλικν συναλλαγν αναφρονται συνοπτικ στην ΠΟΛ 1097/14 (πως τροποποιθηκε απ την ΠΟΛ 1144/2014), εν διενεργεται εκτενς ανλυσ τους στις «Κατευθυντριες Οδηγες του ΟΟΣΑ περ Ενδοομιλικν Τιμολογσεων για τις Πολυεθνικς Επιχειρσεις και τις Φορολογικς Αρχς» (“OECD Transfer Pricing Guidelines for Tax Administrations and Multinational Enterprises”), στην επικαιροποιημνη κδοση του 2010.

Ειδικτερα, οι μθοδοι τεκμηρωσης χωρζονται σε δο κριες κατηγορες, τις παραδοσιακς και τις μη παραδοσιακς. Οι παραδοσιακς μθοδοι εναι:

α) Μθοδος της συγκρσιμης μη ελεγχμενης τιμς (CUP)

Αποτελε την πιο μεση και αξιπιστη μθοδο για την εφαρμογ της Αρχς των σων Αποστσεων, καθς πραγματοποιεται σγκριση μεταξ της παρατηρομενης τιμς σε μα ελεγχμενη συναλλαγ και της τιμς σε μα αντστοιχη συναλλαγ μεταξ ανεξρτητων επιχειρσεων υπ παρμοιες συνθκες και δεδομνου πανομοιτυπου προντος.

β) Μθοδος της Τιμς Μεταπλησης (RPM)

Η μθοδος αυτ υποθτει τι να προν μα υπηρεσα παρχεται απ μα συνδεδεμνη εταιρεα και μεταπωλεται σε μα ανεξρτητη. Απ την τιμ μεταπλησης αφαιρεται το μικτ περιθριο κρδους που θα πραγματοποιοταν σε μη ελεγχμενη συναλλαγ, στε να προκψει τιμ συμβατ με την Αρχ των σων Αποστσεων.

γ) Μθοδος του Κστους πλον περιθωρου κρδους (CPM)

Με βση τη μθοδο αυτ, η τιμ της ενδοομιλικς συναλλαγς συγκρνεται με μα ανταγωνιστικ τιμ, η οποα υπολογζεται εφαρμζοντας επ του κστους να κατλληλο περιθριο κρδους, βσει των λειτουργιν που επιτελονται, των κινδνων που αναλαμβνονται και των συνθηκν της αγορς.   

Μη παραδοσιακς μεθδους αποτελον:

δ) Μθοδος του καθαρο περιθωρου κρδους συναλλαγς (ΤΝΜΜ)

Το καθαρ περιθριο κρδους μιας συναλλαγς μεταξ συνδεδεμνων επιχειρσεων, συγκρνεται με το καθαρ περιθριο κρδους το οποο επιτυγχνουν ανεξρτητες επιχειρσεις υπ παρμοιες συνθκες. Το περιθριο καθαρο κρδους εξετζεται με βση (παρονομαστς) κποιο ορισμνο οικονομικ μγεθος, πως ο κκλος εργασιν, το κστος κτσης τα χρησιμοποιομενα πγια, στε να αντιμετωπζεται ο παργοντας «μγεθος» κατ τη σγκριση.

ε) Μθοδος επιμερισμο καττμησης των κερδν (PSM) 

Με βση τη μθοδο αυτ, το καθαρ κρδος η ζημα που προκπτει απ μα ενδοομιλικ συναλλαγ κατανμεται μεταξ των συνδεδεμνων επιχειρσεων ανλογα με τη συνεισφορ τους στη συναλλαγ σε εππεδο λειτουργιν και κινδνων. 

στ) Λοιπς μθοδοι

Λοιπς μθοδοι ενδχεται να επιλεχθον στην περπτωση ιδιμορφων συναλλαγν, για την τεκμηρωση των οποων δεν μπορε αιτιολογημνα να χρησιμοποιηθε κποια απ τις προαναφερθεσες μεθδους.

 

Δ.3. Επιλογ της μεθδου τεκμηρωσης

Κατ τη σνταξη του φακλου, η μθοδος που πρπει να επιλγεται καταρχν, εναι της συγκρσιμης μη ελεγχμενης τιμς. Αν μα εταιρεα αδυνατε να εφαρμσει τη συγκεκριμνη μθοδο, λγω παραδεγματος χρη της λλειψης εσωτερικν εξωτερικν συγκριτικν στοιχεων για τιμς χονδρικς εμπορευμτων, προσφεγει πειτα απ πλρη αιτιολγηση, στην αμσως επμενη μθοδο (Μθοδος της τιμς μεταπλησης). Η δια διαδικασα ακολουθεται μχρι το σημεο που τα αρμδια οικονομικ στελχη κρνουν τι η επιλεχθεσα μθοδος συνδει με τις λειτουργες, τους κινδνους και την ακολουθομενη τιμολογιακ πολιτικ. 

 

Δ.4. ντληση συγκριτικν στοιχεων

Πριν γνει αναφορ στις πηγς εξερεσης συγκριτικν στοιχεων, κρνεται απαρατητο να δοθε νας σντομος ορισμς των συγκρσιμων συναλλαγν. Συγκρσιμες νοονται οι συναλλαγς που ταυτζονται ως προς το αντικεμενο (υποκεμενο αγαθ) και τα χαρακτηριστικ τους (ποστητα, μσο μεταφορς τρπος παροχς της υπηρεσας), παρουσιζουν διαφορς οι οποες δεν επηρεζουν το τελικ τμημα το τελικ τμημα μπορε να προσαρμοστε με σχετικ ακρβεια εξαλεφοντας τις διαφορς.

Συγκρσιμες συναλλαγς ενδχεται να πραγματοποιονται στο εσωτερικ στο ανταγωνιστικ περιβλλον μιας επιχερησης.

  • Εσωτερικ συγκριτικ στοιχεα

Προκπτουν απ συναλλαγς που πραγματοποιε η υπ εξταση μα λλη εταιρεα του ομλου με παρεμφερ δραστηριτητα, με να μη συνδεδεμνο μρος.

  • Εξωτερικ συγκριτικ στοιχεα

Προκπτουν απ συγκρσιμες συναλλαγς μεταξ ανεξρτητων μερν σε σχση με την υπ ανλυση επιχερηση.

Η εμπειρα δειξε τι η εξερεση συγκριτικν στοιχεων εναι αρκετς φορς προβληματικ, δεδομνων των χαρακτηριστικν που τθενται στις Αρχς του ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμνα, οι ζημιογνες επιχειρσεις πρπει να εξαιρονται απ το δεγμα, γεγονς το οποο περιορζει σημαντικ το μγεθς του. Επσης, πολλς επιχειρσεις ανκουν σε Ομλους ως μητρικς θυγατρικς, πργμα μως που δεν προκπτει μεσα απ τα δημοσιευμνα οικονομικ στοιχεα, με συνπεια να περιλαμβνονται στο εξεταζμενο δεγμα, εν θα πρεπε να απορριφθον.

Τα συγκεκριμνα γεγοντα εναι ιδιατερα σημαντικ, απ τη στιγμ που πολλς μικρομεσαες κυρως επιχειρσεις αδυνατον, λγω κστους, να αναθσουν τη σνταξη του φακλου σε να εξωτερικ σμβουλο μα ελεγκτικ επιχερηση, οι οποοι ανατρχουν σε παγκσμιες βσεις δεδομνων (Amadeus και Thompson Reuters) για την ντληση συγκριτικν στοιχεων. Επσης, πρπει να αναφερθε τι η παροσα οικονομικ κατσταση της χρας μας, καθιστ ατελσφορη τη σγκριση με εταιρεες που εδρεουν σε λλες χρες της ΕΕ, εξαιτας του διαφορετικο επιπδου συστημικο κινδνου και των διαφορετικν λογιστικν προτπων που επηρεζουν τη συγκρισιμτητα των οικονομικν καταστσεων.

Κατπιν των ανωτρω, οι διφοροι κρατικο φορες (ΕΒΕΑ, Υπηρεσα ΓΕΜΗ, Εθνικ Τυπογραφεο, Επιμελητρια) οφελουν να προβον στη ρθμιση των ανωτρω ζητημτων, στα πλασια της διευκλυνσης ερεσης στοιχεων και κατρτισης των φακλων εκ μρους των επιχειρσεων. Επιπρσθετα, οι κρατικο φορες σε συνεργασα με τις ανεξρτητες αρχς (πχ ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ κ..), δνανται να ξεκινσουν τη δημιουργα βσεων δεδομνων, οι οποες θα περιλαμβνουν τιμς αγαθν χονδρικς, λιανικς ενδεχομνως και μικτ περιθρια κρδους, στα οποα θα χουν πρσβαση οι ενδιαφερμενες επιχειρσεις και θα μπορον να αντλον αξιπιστα συγκριτικ στοιχεα.

Κρια πρπει να εναι η χρησιμοποηση εσωτερικν συγκριτικν στοιχεων, απ τη στιγμ που η πλειοντητα των συναλλαγν δε διενεργεται με εταιρεες του Ομλου αλλ με τρτα μρη. Απ την πρσφατη εμπειρα μας, φανερ ταν η αδυναμα αρκετν επιχειρσεων, με ελλιπ μηχανογραφικ οργνωση, να εξγουν αξιπιστα προς σγκριση οικονομικ στοιχεα απ τα λογιστικ και εμπορικ τους προγρμματα.

Στο συγκεκριμνο πλασιο, οι εταιρεες πρπει να προβον σε νες παραμετροποισεις των εμπορικν και λογιστικν τους εφαρμογν, στε να εξγουν τις παρατηρομενες τιμς προς συνδεδεμνα και μη μρη για δια εδη αγαθν, στην περπτωση παρεμφερν αγαθν να χρησιμοποιονται τα σχετικ περιθρια κρδους. Εφσον δημιουργηθε να αντστοιχο reporting εργαλεο, η σγκριση μπορε να γνει εξαιρετικ εκολη και η διοκηση της εταιρεας να μπορε να προβλψει και να βελτισει περιπτσεις προνομιακς ενδοομιλικς τιμολγησης.

 

Δ.5.  Υπολογισμς αποδεκτο ερους

Μα τιμ που παρατηρεται κατ τις ενδοομιλικς συναλλαγς θεωρεται ανταγωνιστικ ταν ανκει σε να συγκεκριμνο ερος τιμν, το οποο προσδιορζεται απ τα συγκριτικ στοιχεα.

Πιο αναλυτικ, αφο τοποθετηθον οι τιμς σε αξουσα σειρ, απορρπτεται το 25% των χαμηλτερων και το 25% των υψηλτερων τιμν (Κεφλαιο Ζ’ της ΠΟΛ 1097/14). Ακολουθντας τη συγκεκριμνη μεθοδολογα ορζονται 3 τεταρτημρια ως εξς:

Q1: πρτο τεταρτημριο 25ο εκατοστιαο σημεο

Q2: διμεσος

Q3: τρτο τεταρτημριο 75ο εκατοστιαο σημεο

Οποιαδποτε τιμ μεταξ του πρτου και του τρτου τεταρτημριου, θεωρεται συμβατ με την αρχ της ελεθερης αγορς των σων αποστσεων.

Πρακτικ, στω τι η υπ εξταση επιχερηση πουλει πανομοιτυπα προντα τσο προς μα συνδεδεμνη επιχερηση σο και προς ανεξρτητα μρη. Συγκεντρνοντας τις τιμς πλησης προς τα ανεξρτητα μρη και ακολουθντας την προαναφερθεσα διαδικασα, προσδιορζει να αποδεκτ διστημα τιμν.

Αν η τιμ που τιμολογε τη συνδεδεμνη εναι μικρτερη απ το κτω κρο του διαστματος (πουλει φθηντερα), συνεπγεται τι η εξεταζμενη ζημινεται μεταφροντας κρδη προς τη συνδεδεμνη. Αντστοιχα, αν η ελεγχμενη τιμ εναι υψηλτερη απ το νω κρο, συμβανει η αντστροφη μεταφορ φορολογητας λης προς την εξεταζμενη. Συνεπς, για την ορθ φορολγηση και των δο μερν, η ενδοομιλικ τιμολγηση πρπει να συνδει με τον ανταγωνισμ.

 

Ε.  Πρστιμα

Βσει της παρ. 1 του ρθρου 56 του ν. 4174/13, η εκπρθεσμη υποβολ του συνοπτικο πνακα πληροφοριν επισρει πρστιμο, υπολογιζμενο σε ποσοστ να χιλιοστ (1/1000) των δηλομενων ακαθριστων εσδων του υπχρεου φορολογουμνου. Το συγκεκριμνο πρστιμο δεν μπορε να εναι χαμηλτερο των χιλων (1.000) ευρ και υψηλτερο των δκα χιλιδων (10.000) ευρ. Το διο πρστιμο επιβλλεται στην περπτωση τρησης ανεπαρκος Φακλου Τεκμηρωσης υποβολς του στην αρμδια φορολογικ αρχ σε διστημα πραν των τριντα (30) ημερν απ την ατησ του.

Επιπρσθετα, βσει της παρ. 2 του ρθρου 56 του ν. 4174/13, επιβλλεται πρστιμο σο με να εκατοστ (1/100) επ των ακαθαρστων εσδων στις ακλουθες περιπτσεις:

  • Μη υποβολ συνοπτικο πνακα πληροφοριν
  • Υποβολ ανακριβος ατελος συνοπτικο πνακα πληροφοριν. Ανακριβς θεωρεται επσης ο συνοπτικς πνακας πληροφοριν, το περιεχμενο του οποου δεν εναι σε συμφωνα με τον φκελο τεκμηρωσης που χει καταρτιστε.
  • Μη διθεση του Φακλου Τεκμηρωσης στη Φορολογικ Διοκηση.

Το συγκεκριμνο πρστιμο δεν μπορε να εναι χαμηλτερο των δκα χιλιδων (10.000) ευρ και υψηλτερο των εκατ χιλιδων (100.000) ευρ.

 

ΣΤ.  Συμπερσματα

Το νομικ και θεσμικ πλασιο που διπει τις ενδοομιλικς συναλλαγς βρσκεται πλον σε αρκετ ικανοποιητικ εππεδο, αν και υπρχουν κποιες εκκρεμτητες αναφορικ με ενδεχμενες αλλαγς που ενδχεται να επλθουν στο περιεχμενο του φακλου τεκμηρωσης και στο χειρισμ των μικρομεσαων εταιρειν.

Συνεπς, οι Διοικσεις των ελληνικν επιχειρσεων οφελουν να εναι ιδιατερα προσεκτικς στα ζητματα συμμρφωσης που θτει το Transfer Pricing, διτι επιβλλονται αυστηρ πρστιμα τσο για τη μη υποβολ του συνοπτικο πνακα πληροφοριν σο και για τη μη τρηση εμπεριστατωμνου φακλου τεκμηρωσης.

 

Συντκτης: Νανπουλος Κωνσταντνος,

Διευθνων Σμβουλος της TaxExperts A.E. (www.TaxExperts.gr)

 
7
       e-mail

blog
.