TaxExperts - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μάθε τα πάντα για τις αλλαγές στη φορολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Λίγα λόγια για εμένα
Η Taxexperts δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2000, παρέχοντας χρηματοοικονομικές, φορολογικές και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Εταιρίες, Δημόσιους Οργανισμούς, Ιδιώτες και Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Σύνδεσμοι


13774 αναγνώστες
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015
12:41

Ενδοομιλικές συναλλαγές 2014 2015

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές με το νέο ΚΦΕ (ν. 4172/2013) και ΚΦΔ (ν.4174/2013)

 

Εισαγωγή

Όπως κάθε έτος τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι και φέτος η TaxExperts αναλύει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η φετινή προσέγγιση γύρω από το θέμα του transfer pricing έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται ως προς την τεκμηρίωση των συναλλαγών ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών.

 

Ειδικά φέτος, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία λόγω της  αυξανόμενης προσοχής που δείχνουν οι κυβερνήσεις και οι ελεγκτικές αρχές. Η συμμόρφωση με τους κανόνες των ενδοομιλικών συναλλαγών πέρα από το ζήτημα της φορολογικής συνείδησης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής από την πλευρά του δημόσιου τομέα, είναι και θέμα ενδοομιλικών ισορροπιών και χρηματοοικονομικής διοίκησης που λόγω των οικονομικών συνθηκών απαιτεί την προσοχή των επιχειρήσεων.

 

Συνεπώς, θέση μας είναι ότι η εφαρμογή των κανόνων του ΟΟΣΑ γύρω από τις ενδοομιλικές συναλλαγές είναι μία win-win κατάσταση μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών.

 

 

Α. Αλλαγές που επήλθαν από τον νέο ΚΦΕ

Η έλευση του ν. 4172/13, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται από 01/01/2014, δεν επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση των ενδοομιλικών συναλλαγών, πλην της περίπτωσης μεταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 του ν. 4172 επαναλαμβάνεται ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ο οποίος δε διαφέρει από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του παλαιότερου ν.2238/94. Ειδικότερα, συνδεδεμένα θεωρούνται τα δύο ή περισσότερα πρόσωπα όταν:

α) κάθε πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, 

γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

Το άρθρο 50 του ν. 4172/13, αναφέρεται στις ενδοομιλικές συναλλαγές, ενώ αντικαταστάθηκε βάσει της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.4223/13, ορίζοντας ότι τα κέρδη που έπρεπε να πραγματοποιηθούν υπό ανταγωνιστικούς όρους, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιομορφίας των ενδοομιλικών συναλλαγών, πρέπει να προσαυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 51 του νέου ΚΦΕ, σύμφωνα με το οποίο η μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης άυλων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται έναντι ανταγωνιστικού αντιτίμου, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές λειτουργίες και κινδύνους («πακέτο μεταβίβασης»). Στην περίπτωση που δεν μπορούν να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία λόγω μη ύπαρξης συγκρίσιμων συναλλαγών, ένα συμβατό με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων αντίτιμο δύναται να υπολογιστεί με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών κερδών.

Επισημαίνεται ότι ο νέος ΚΦΕ εμπεριέχει γενικά στοιχεία αναφορικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές, παραπέμποντας με την παρ. 2 του Άρθρου 50 τους φορολογούμενους στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεών του.

Τέλος, ο φάκελος τεκμηρίωσης ελέγχεται από τους ορισθέντες Ελεγκτές, πριν την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού του άρθρου 65Α του ν. 4174/13, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε για δύο ακόμα φορολογικές χρήσεις με την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4223/13.

 

Β. Αλλαγές που επήλθαν από τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν.4174/13)

Β.1. Υπόχρεοι και προθεσμίες υποβολής

Ο νέος ΚΦΔ επικεντρώνεται σε θέματα ουσίας και διαδικασιών αναφορικά με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Πιο αναλυτικά, στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4174/13 επαναλαμβάνονται τα όρια των 100.000€ σε ακαθάριστα έσοδα μέχρι € 5 εκ. ή 200.000€ σε υψηλότερα έσοδα, που καθορίζουν τις υπόχρεες προς τεκμηρίωση επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει του προηγούμενου πλαισίου (ν. 2238/94), το όριο των €5 εκ. υπολογιζόταν συναθροιστικά για όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ενώ με τις νέες διατάξεις λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της υπόχρεης επιχείρησης.

Επίσης, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται η προθεσμία υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στους τέσσερις (4) μήνες από το τέλος του φορολογικού έτους. Σημειώνεται ότι αρχικά ο νομοθέτης προέβλεπε διάστημα 50 ημερών, το οποίο μεταβλήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4223/2013. Βέβαια το συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο θα μπορούσε να κριθεί ανεπαρκές για τη σύνταξη του φακέλου, διότι εταιρείες που βασίζονται σε εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών τους, χρειάζονται σημαντικά περισσότερο χρόνο για την ανάλυση των δημοσιευθέντων στοιχείων των ανταγωνιστών τους. Το ζήτημα αυτό φαίνεται να επιλύεται με το περιθώριο των τριάντα (30) ημερών για την προσκόμιση του φακέλου, από τη στιγμή που ζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.

 

Β.2. Απόφαση προέγκρισης ενδοομιλικής τιμολόγησης – advanced tax ruling

Άμεση σύνδεση με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει η διαδικασία προέγκρισης της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, για την οποία γινόταν λόγος στο άρθρο 39Γ του ν. 2238/94, αλλά τέθηκε εκ νέου επί τάπητος με το άρθρο 22 του ν. 4174/13 και ερμηνεύτηκε με την ΠΟΛ 1284/2013. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΠΟΛ, αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων προέγκρισης είναι η Διεύθυνση Ελέγχων η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, ένα προκαταρκτικό στάδιο διαβούλευσης για την εκτίμηση της πιθανότητας αποδοχής της προτεινόμενης μεθόδου προηγείται της τελικής αίτησης. Για το πρώτο στάδιο απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους χιλίων ευρώ (1.000€).

Η κύρια αίτηση υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την προκαταρκτική διαβούλευση, όπου πέραν των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων και των σχετικών παραδοχών, αναφέρεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η προέγκριση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη (παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4174/13). Το στάδιο αξιολόγησης διαρκεί μέχρι 120 ημέρες ενώ με την ολοκλήρωση της σύνταξης του εγγράφου διατύπωσης θέσεων από την αρμόδια υπηρεσία, ορίζεται τελική συνάντηση με το φορολογούμενο. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, ότι με την υποβολή της αίτησης προέγκρισης, καταβάλλεται παράβολο ύψους 5.000€ ή 10.000 αν απαιτείται συνεννόηση με ξένες φορολογικές αρχές.

Κρίνοντας τη διαδικασία προέγκρισης στο σύνολό της, συμπεραίνουμε ότι είναι αρκετά χρονοβόρα και πολύπλοκη, απαιτώντας, από τα στελέχη που πρόκειται να υποβάλουν την αίτηση, εξειδικευμένες γνώσεις των κανόνων και των μεθόδων τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα, το σχετικό κόστος των παραβόλων είναι αρκετά υψηλό αποκλείοντας, επί της ουσίας, από τη διαδικασία μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων εταιρειών. Παρόλα αυτά, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/13, αναμένεται η έκδοση απόφασης που θα προβλέπει απλοποιημένη διαδικασία για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η απόφαση προέγκρισης αποτελεί αναμφίβολα μία καινοτομία για την ελληνική φορολογική νομοθεσία, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων φορολογικής συμφωνίας (advanced tax ruling) μεταξύ του κράτους και των εταιρειών. Η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται σε πολλές χώρες όπως η Αγγλία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Ελβετία, με τη διαφορά όμως ότι η συμφωνία αφορά το ποσοστό κέρδους από το σύνολο των συναλλαγών μιας επιχείρησης. Συνεπώς, οι φορολογικοί και θεσμικοί κίνδυνοι περιορίζονται για τις εταιρείες, ενώ οι Διοικήσεις τους δύναται να προβαίνουν σε εμπεριστατωμένο φορολογικό σχεδιασμό και να προϋπολογίζουν με σχετική ακρίβεια τους φόρους που θα πληρώσουν.

 

Γ. Αλλαγές – προσθήκες βάσει του ν. 4254/2013

Η υποπαράγραφος Δ.1 του άρθρου 3 που του ν. 4254/2013 δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές ως προς το χειρισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Πιο συγκεκριμένα, εισήχθη τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4174/2013, βάσει της οποίας ο Φάκελος Τεκμηρίωσης καταρτίζεται εντός 4 μηνών από το πέρας του φορολογικού έτους, το οποίο σημειωτέον ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Επίσης, στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών.

Επιπλέον, η παρ. 5 του προαναφερθέντος άρθρου του ΚΦΔ, η οποία αντικαταστάθηκε με νέες διατάξεις, ορίζει ότι στο Φάκελο Τεκμηρίωσης πρέπει να περιέχονται τα γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στα στοιχεία του Φακέλου και οφείλονται σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον ενσωματώνουν τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις.

Κλείνοντας, ο νομοθέτης αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων που καθορίζουν τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις και προβλέπουν απλοποιημένες διαδικασίες αναφορικά με την κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  

Δ. Φάκελος τεκμηρίωσης

Δ.1. Περιεχόμενο φακέλου τεκμηρίωσης

Το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης είχε προσδιοριστεί αρχικά με την Υπουργική Απόφαση Α2-8092/31-12-2008, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2709/Β/31-12-2008. Η ΠΟΛ 1179/13 επανέλαβε ουσιαστικά τα κυριότερα στοιχεία της προαναφερθείσας απόφασης, ενώ ήταν πιο περιεκτική, δεδομένου ότι δεν περιείχε διατάξεις για τη διαδικασία ελέγχου του φακέλου και την επιβολή προστίμων. Τέλος, στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 21 του ν. 4174/13, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1097/14 (όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1144/14), η οποία ορίζει τα σχετικά με το περιεχόμενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και του φακέλου τεκμηρίωσης.

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση που η εξεταζόμενη επιχείρηση ανήκει σε ημεδαπό ή αλλοδαπό όμιλο, ο φάκελος τεκμηρίωσης αποτελείται από δύο μέρη το «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης».

Εν συντομία, ο βασικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) περιγραφή της μητρικής επιχείρησης και της στρατηγικής της.

β) περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου.

γ) περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών που συμμετέχουν στις προς τεκμηρίωση συναλλαγές.

δ) περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών (ροή τιμολογίων φύση και ύψος συναλλαγών).

ε) περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών και κινδύνων.

στ) ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

ζ) περιγραφή της ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής.

Αντίστοιχα, ο ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης εξειδικεύει τις λειτουργίες και τους κινδύνους που αναλαμβάνει η υπό εξέταση επιχείρηση τόσο στα πλαίσια του ομίλου όσο και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκτός ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, στον ελληνικό φάκελο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) περιγραφή της στρατηγικής της επιχείρησης.

β) περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών (ροή τιμολογίων φύση και ύψος συναλλαγών).

γ) συγκριτική ανάλυση δηλαδή, λειτουργική ανάλυση, συμβατικοί όροι και οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, στα πλαίσια εξεύρεσης εσωτερικών και εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων.

δ) επεξήγηση για την επιλογή και την εφαρμογή της/των μεθόδου/ων προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος τεκμηρίωσης συντάσσεται από τη Διοίκηση της επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση τήρησης ανακριβούς ή ελλιπούς φακέλου επιβάλλονται πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 2523/1997.

 

Δ.2. Μέθοδοι τεκμηρίωσης            

Οι ακολουθούμενες μέθοδοι τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών αναφέρονται συνοπτικά στην ΠΟΛ 1097/14 (όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1144/2014), ενώ διενεργείται εκτενής ανάλυσή τους στις «Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ περί Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις Φορολογικές Αρχές» (“OECD Transfer Pricing Guidelines for Tax Administrations and Multinational Enterprises”), στην επικαιροποιημένη έκδοση του 2010.

Ειδικότερα, οι μέθοδοι τεκμηρίωσης χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις παραδοσιακές και τις μη παραδοσιακές. Οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι:

α) Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (CUP)

Αποτελεί την πιο άμεση και αξιόπιστη μέθοδο για την εφαρμογή της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων, καθώς πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ της παρατηρούμενης τιμής σε μία ελεγχόμενη συναλλαγή και της τιμής σε μία αντίστοιχη συναλλαγή μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων υπό παρόμοιες συνθήκες και δεδομένου πανομοιότυπου προϊόντος.

β) Μέθοδος της Τιμής Μεταπώλησης (RPM)

Η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι ένα προϊόν ή μία υπηρεσία παρέχεται από μία συνδεδεμένη εταιρεία και μεταπωλείται σε μία ανεξάρτητη. Από την τιμή μεταπώλησης αφαιρείται το μικτό περιθώριο κέρδους που θα πραγματοποιούταν σε μη ελεγχόμενη συναλλαγή, ώστε να προκύψει τιμή συμβατή με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων.

γ) Μέθοδος του Κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους (CPM)

Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής συγκρίνεται με μία ανταγωνιστική τιμή, η οποία υπολογίζεται εφαρμόζοντας επί του κόστους ένα κατάλληλο περιθώριο κέρδους, βάσει των λειτουργιών που επιτελούνται, των κινδύνων που αναλαμβάνονται και των συνθηκών της αγοράς.   

Μη παραδοσιακές μεθόδους αποτελούν:

δ) Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής (ΤΝΜΜ)

Το καθαρό περιθώριο κέρδους μιας συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, συγκρίνεται με το καθαρό περιθώριο κέρδους το οποίο επιτυγχάνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις υπό παρόμοιες συνθήκες. Το περιθώριο καθαρού κέρδους εξετάζεται με βάση (παρονομαστής) κάποιο ορισμένο οικονομικό μέγεθος, όπως ο κύκλος εργασιών, το κόστος κτήσης ή τα χρησιμοποιούμενα πάγια, ώστε να αντιμετωπίζεται ο παράγοντας «μέγεθος» κατά τη σύγκριση.

ε) Μέθοδος επιμερισμού ή κατάτμησης των κερδών (PSM) 

Με βάση τη μέθοδο αυτή, το καθαρό κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από μία ενδοομιλική συναλλαγή κατανέμεται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ανάλογα με τη συνεισφορά τους στη συναλλαγή σε επίπεδο λειτουργιών και κινδύνων. 

στ) Λοιπές μέθοδοι

Λοιπές μέθοδοι ενδέχεται να επιλεχθούν στην περίπτωση ιδιόμορφων συναλλαγών, για την τεκμηρίωση των οποίων δεν μπορεί αιτιολογημένα να χρησιμοποιηθεί κάποια από τις προαναφερθείσες μεθόδους.

 

Δ.3. Επιλογή της μεθόδου τεκμηρίωσης

Κατά τη σύνταξη του φακέλου, η μέθοδος που πρέπει να επιλέγεται καταρχήν, είναι της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής. Αν μία εταιρεία αδυνατεί να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο, λόγω παραδείγματος χάρη της έλλειψης εσωτερικών ή εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων για τιμές χονδρικής εμπορευμάτων, προσφεύγει έπειτα από πλήρη αιτιολόγηση, στην αμέσως επόμενη μέθοδο (Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται μέχρι το σημείο που τα αρμόδια οικονομικά στελέχη κρίνουν ότι η επιλεχθείσα μέθοδος συνάδει με τις λειτουργίες, τους κινδύνους και την ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική. 

 

Δ.4. Άντληση συγκριτικών στοιχείων

Πριν γίνει αναφορά στις πηγές εξεύρεσης συγκριτικών στοιχείων, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ένας σύντομος ορισμός των συγκρίσιμων συναλλαγών. Συγκρίσιμες νοούνται οι συναλλαγές που ταυτίζονται ως προς το αντικείμενο (υποκείμενο αγαθό) και τα χαρακτηριστικά τους (ποσότητα, μέσο μεταφοράς ή τρόπος παροχής της υπηρεσίας), ή παρουσιάζουν διαφορές οι οποίες δεν επηρεάζουν το τελικό τίμημα ή το τελικό τίμημα μπορεί να προσαρμοστεί με σχετική ακρίβεια εξαλείφοντας τις διαφορές.

Συγκρίσιμες συναλλαγές ενδέχεται να πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή στο ανταγωνιστικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.

 • Εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία

Προκύπτουν από συναλλαγές που πραγματοποιεί η υπό εξέταση ή μία άλλη εταιρεία του ομίλου με παρεμφερή δραστηριότητα, με ένα μη συνδεδεμένο μέρος.

 • Εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία

Προκύπτουν από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων μερών σε σχέση με την υπό ανάλυση επιχείρηση.

Η εμπειρία έδειξε ότι η εξεύρεση συγκριτικών στοιχείων είναι αρκετές φορές προβληματική, δεδομένων των χαρακτηριστικών που τίθενται στις Αρχές του ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι ζημιογόνες επιχειρήσεις πρέπει να εξαιρούνται από το δείγμα, γεγονός το οποίο περιορίζει σημαντικά το μέγεθός του. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις ανήκουν σε Ομίλους ως μητρικές ή θυγατρικές, πράγμα όμως που δεν προκύπτει άμεσα από τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, με συνέπεια να περιλαμβάνονται στο εξεταζόμενο δείγμα, ενώ θα έπρεπε να απορριφθούν.

Τα συγκεκριμένα γεγονότα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, από τη στιγμή που πολλές μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις αδυνατούν, λόγω κόστους, να αναθέσουν τη σύνταξη του φακέλου σε ένα εξωτερικό σύμβουλο ή μία ελεγκτική επιχείρηση, οι οποίοι ανατρέχουν σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων (Amadeus και Thompson Reuters) για την άντληση συγκριτικών στοιχείων. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας μας, καθιστά ατελέσφορη τη σύγκριση με εταιρείες που εδρεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ, εξαιτίας του διαφορετικού επιπέδου συστημικού κινδύνου και των διαφορετικών λογιστικών προτύπων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι διάφοροι κρατικοί φορείς (ΕΒΕΑ, Υπηρεσία ΓΕΜΗ, Εθνικό Τυπογραφείο, Επιμελητήρια) οφείλουν να προβούν στη ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων, στα πλαίσια της διευκόλυνσης εύρεσης στοιχείων και κατάρτισης των φακέλων εκ μέρους των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, οι κρατικοί φορείς σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές (πχ ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ κ.ά.), δύνανται να ξεκινήσουν τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τιμές αγαθών χονδρικής, λιανικής ενδεχομένως και μικτά περιθώρια κέρδους, στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και θα μπορούν να αντλούν αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία.

Κύρια πρέπει να είναι η χρησιμοποίηση εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων, από τη στιγμή που η πλειονότητα των συναλλαγών δε διενεργείται με εταιρείες του Ομίλου αλλά με τρίτα μέρη. Από την πρόσφατη εμπειρία μας, φανερή ήταν η αδυναμία αρκετών επιχειρήσεων, με ελλιπή μηχανογραφική οργάνωση, να εξάγουν αξιόπιστα προς σύγκριση οικονομικά στοιχεία από τα λογιστικά και εμπορικά τους προγράμματα.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, οι εταιρείες πρέπει να προβούν σε νέες παραμετροποιήσεις των εμπορικών και λογιστικών τους εφαρμογών, ώστε να εξάγουν τις παρατηρούμενες τιμές προς συνδεδεμένα και μη μέρη για ίδια είδη αγαθών, ή στην περίπτωση παρεμφερών αγαθών να χρησιμοποιούνται τα σχετικά περιθώρια κέρδους. Εφόσον δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο reporting εργαλείο, η σύγκριση μπορεί να γίνει εξαιρετικά εύκολη και η διοίκηση της εταιρείας να μπορεί να προβλέψει και να βελτιώσει περιπτώσεις προνομιακής ενδοομιλικής τιμολόγησης.

 

Δ.5.  Υπολογισμός αποδεκτού εύρους

Μία τιμή που παρατηρείται κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές θεωρείται ανταγωνιστική όταν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών, το οποίο προσδιορίζεται από τα συγκριτικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά, αφού τοποθετηθούν οι τιμές σε αύξουσα σειρά, απορρίπτεται το 25% των χαμηλότερων και το 25% των υψηλότερων τιμών (Κεφάλαιο Ζ’ της ΠΟΛ 1097/14). Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ορίζονται 3 τεταρτημόρια ως εξής:

Q1: πρώτο τεταρτημόριο ή 25ο εκατοστιαίο σημείο

Q2: διάμεσος

Q3: τρίτο τεταρτημόριο ή 75ο εκατοστιαίο σημείο

Οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτημόριου, θεωρείται συμβατή με την αρχή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων.

Πρακτικά, έστω ότι η υπό εξέταση επιχείρηση πουλάει πανομοιότυπα προϊόντα τόσο προς μία συνδεδεμένη επιχείρηση όσο και προς ανεξάρτητα μέρη. Συγκεντρώνοντας τις τιμές πώλησης προς τα ανεξάρτητα μέρη και ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία, προσδιορίζει ένα αποδεκτό διάστημα τιμών.

Αν η τιμή που τιμολογεί τη συνδεδεμένη είναι μικρότερη από το κάτω άκρο του διαστήματος (πουλάει φθηνότερα), συνεπάγεται ότι η εξεταζόμενη ζημιώνεται μεταφέροντας κέρδη προς τη συνδεδεμένη. Αντίστοιχα, αν η ελεγχόμενη τιμή είναι υψηλότερη από το άνω άκρο, συμβαίνει η αντίστροφη μεταφορά φορολογητέας ύλης προς την εξεταζόμενη. Συνεπώς, για την ορθή φορολόγηση και των δύο μερών, η ενδοομιλική τιμολόγηση πρέπει να συνάδει με τον ανταγωνισμό.

 

Ε.  Πρόστιμα

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4174/13, η εκπρόθεσμη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών επισύρει πρόστιμο, υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου. Το συγκεκριμένο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και υψηλότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται στην περίπτωση τήρησης ανεπαρκούς Φακέλου Τεκμηρίωσης ή υποβολής του στην αρμόδια φορολογική αρχή σε διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την αίτησή του.

Επιπρόσθετα, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4174/13, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ένα εκατοστό (1/100) επί των ακαθαρίστων εσόδων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μη υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών
 • Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. Ανακριβής θεωρείται επίσης ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών, το περιεχόμενο του οποίου δεν είναι σε συμφωνία με τον φάκελο τεκμηρίωσης που έχει καταρτιστεί.
 • Μη διάθεση του Φακέλου Τεκμηρίωσης στη Φορολογική Διοίκηση.

Το συγκεκριμένο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και υψηλότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

 

ΣΤ.  Συμπεράσματα

Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές βρίσκεται πλέον σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αν και υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες αναφορικά με ενδεχόμενες αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν στο περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης και στο χειρισμό των μικρομεσαίων εταιρειών.

Συνεπώς, οι Διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στα ζητήματα συμμόρφωσης που θέτει το Transfer Pricing, διότι επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα τόσο για τη μη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών όσο και για τη μη τήρηση εμπεριστατωμένου φακέλου τεκμηρίωσης.

 

Συντάκτης: Νανόπουλος Κωνσταντίνος,

Διευθύνων Σύμβουλος της TaxExperts A.E. (www.TaxExperts.gr)

Αξιολογήστε το άρθρο 
7 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
6190 αναγνώστες
Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013
12:10

Οι ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.2238, υποχρεούνται να τηρούν για το Οικονομικό Έτος 2013 (χρήση 2012) Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Υπόχρεοι για τη σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωση είναι οι εταιρίες οποιονδήποτε τύπου και μορφής  για τις συναλλαγές με εταιρίες που είναι συνδεδεμένες. Οι διατάξεις  εφαρμόζονται ανάλογα και για συναλλαγές μεταξύ μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα με το κεντρικό και με τις συνδεδεμένες εταιρείες του κεντρικού της στην αλλοδαπή, καθώς και για συναλλαγές μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και μόνιμης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή.

Συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής της μίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής.

Όρια ενδοομιλικών συναλλαγών, εξαιρέσεις:

 • Οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132).
 • Επίσης, εξαιρούνται ενδοομιλικές συναλλαγές η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ αθροιστικά, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ή η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
 • Για τις συμβάσεις δανείου που συνάπτονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν 4110/2013  δεν εφαρμόζονται για τις ανώνυμες εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 (Α' 183), τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990 (Α' 147), τις εταιρίες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 (Α' 157) και του ν. 3601/2007 (Α' 178) με έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρίες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001 (Α' 169), τις Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/ 2007 (Α' 195), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 

 • 2.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται πριν την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238 και σε κάθε περίπτωση εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου. Συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέσα στην ίδια προθεσμία, για ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30.12.2012.

3. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Από αυτά που ορίζει ο νομοθέτης και θα εξειδικεύονται στην υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση και την υπάρχουσα διεθνή εμπειρία, συμπεραίνουμε ότι ο φάκελος τεκμηρίωσης πρέπει να περιλαμβάνει:

·         Ανάλυση του κλάδου όπου βρίσκεται η υπό εξέταση επιχείρηση

Μια ανάλυση του κλάδου παραγωγής όπου βρίσκεται η επιχείρηση είναι απαραίτητη. Στο κεφάλαιο αυτό του φακέλου τεκμηρίωσης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι μακροοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την βιομηχανία, τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου παραγωγής (δείκτες, επίπεδο ανταγωνισμού κλπ) και προβλέψεις της αγοράς και αναμενόμενη επίδραση στις εταιρείες του παραγωγικού κλάδου

Οι πληροφορίες αυτές για τον κλάδο παραγωγής βρίσκονται σε αναλύσεις από εξωτερικές πηγές όπως εκθέσεις αναλυτών, έρευνες αναλυτών, ετήσιες εκθέσεις αναλυτών και πληροφορίες που μπορούν να βρεθούν  από το διαδίκτυο.

·         Λειτουργική Ανάλυση

 Εδώ δίνουμε  έμφαση  στις συναλλαγές κλειδιά που έχει η υπό εξέταση μονάδα, από τον κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, οι συντελεστές παραγωγής  που χρησιμοποιούνται, ανάλυση του ρίσκου που αναλαμβάνει η επιχείρηση και συνοπτικός οδηγός της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την διαπίστωση της τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Το βασικό στοιχείο σε αυτή την φάση είναι να γίνει αντιστοίχηση της εταιρείας και να καθοριστεί ο ρόλος σε ένα από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά, δηλαδή να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα αν η επιχείρηση είναι:

 

Ø  Επενδυτικό κέντρο

Ø  Κέντρο κέρδους

Ø  Κέντρο κόστους

Ø  Κέντρο εσόδων

Ø  Κέντρο δαπανών

 

·         Σχεδιασμός του συστήματος, χρήση της κατάλληλης μεθοδολογίας

Η μεθοδολογία περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα (4)

·         Έρευνα σε βάση δεδομένων για την συλλογή στοιχείων σχετικά με την τήρηση ή μη της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την διαπίστωση της τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων είναι διεθνείς. Για λόγους δεοντολογίας δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματα. Σίγουρα όμως μπορούμε να αναφέρουμε ότι το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι πάρα πολύ υψηλό (μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ) για μία μεσαίου μεγέθους επιχείρησης εν καιρώ κρίσης.

Το δεύτερο που χρειάζεται είναι το λογισμικό του φακέλου τεκμηρίωσης. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται λογισμικό για την σχηματισμό του φακέλου τεκμηρίωσης. Στα πρώτα βήματα της Ελληνικής εκδοχής του transfer pricing εκείνοι που θα αναλάβουν να σχηματίσουν φάκελο τεκμηρίωσης  θα χρησιμοποιήσουν λογισμικό από την ευρωπαϊκή αγορά.

Το τρίτο και σημαντικό είναι ότι χρειάζεται μεγάλη εμπειρία από αυτούς που θα σχηματίσουν τον φάκελο για να βγουν τεκμηριωμένα επιστημονικά συμπεράσματα σχετικά με την τήρηση των ίσων αποστάσεων.

·         Οικονομική Ανάλυση

Το κλειδί του φακέλου τεκμηρίωσης. Επιλέξαμε  την μέθοδο με την οποία θα αποδείξουμε ότι τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων, Έγινε η επιλογή των στοιχείων. Μένει η επιστημονικά τεκμηριωμένη οικονομική ανάλυση  που θα δείχνει ότι τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων. Στις περισσότερες χώρες οι φορολογικές αρχές έχουν διαμορφώσει από τις δικές τους έρευνες σε διεθνείς βάσεις δεδομένων ή σε βάσεις που έχουν αναπτύξει οι φορολογικές διοικήσεις, τα συμβατά όρια (secret comparables) με βάση τα οποία είναι αποδεκτά τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμα δεδομένα από τις φορολογικές αρχές.

Με άλλα λόγια το Transfer Pricing στην Ελλάδα θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη χρήση συγκριτικών στοιχείων που συλλέγουν οι ίδιες οι αρχές. Λογικά, με την πάροδο του χρόνου και τη συστηματική εφαρμογή του, η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει σε καμία πενταετία.

 

 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμοποιούμε τις μεθόδους που προβλέπονται από τις εγκεκριμένες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ  (O.E.C.D  Transfer  Pricing  Guidelines):

·         Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής». Comparable price method (CUP)

Η μέθοδος αυτή συγκρίνει την τιμή για αγαθά ή υπηρεσίες που γίνονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  με την τιμή συναλλαγής  σε μη ελεγχόμενη εμπορική πράξη σε συγκρίσιμες συνθήκες. Η σύγκριση λοιπόν πρέπει να γίνεται κάτω από συνθήκες όπου λαμβάνονται υπ όψης οι ειδικές συνθήκες των συναλλαγών, των αγορών και του νομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν τα μέρη που συναλλάσσονται

Η επιχείρηση έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εσωτερική σύγκριση ή την εξωτερική σύγκριση.

Στην εσωτερική σύγκριση η τιμή σε μια συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων συγκρίνεται με την τιμή μιας συναλλαγής  μεταξύ  συνδεδεμένης και ανεξάρτητης

Στην εξωτερική σύγκριση η τιμή συναλλαγής μεταξύ δύο συνδεδεμένων καθορίζεται με την τιμή  συναλλαγής μεταξύ δύο ανεξάρτητων

·         Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον».  Resale price method (RP)

Η μέθοδος αυτής εφαρμόζεται καλύτερα σε πωλήσεις αγαθών παρά σε υπηρεσίες. Η αποδεκτή τιμή για αγορές από συνδεδεμένο μέρος καθορίζεται από την αφαίρεση του περιθωρίου  κέρδους από την τιμή πώλησης σε μη συνδεδεμένο μέρος  από συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη συναλλαγή.  Η φόρμουλα για την μέθοδο αυτή είναι:

Arm’s Length Purchased Price = Resale price to non related parties X (1-G.Margin of comparable uncontrolled transaction)

Και σε αυτή την μέθοδο υπάρχει η δυνατότητα της εσωτερικής και εξωτερικής σύγκρισης. 

·         Μέθοδος του «κόστους συν κέρδους».  Cost plus method (CP)

Στην μέθοδο αυτή η τιμή πώλησης καθορίζεται από την προσθήκη στο λογικό κόστος του μικτού περιθωρίου από μια συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη συναλλαγή. Η φόρμουλα σε αυτή περίπτωση είναι:

Arm’s Length Price = Reasonable cost X (1+ cost plus margin of comparable uncontrolled transaction)   

·         Λοιπές μέθοδοι

Οι λοιπές μέθοδοι εφαρμόζονται μόνο όταν τεκμηριωμένα δεν μπορούν να εφαρμοσθούν  εκείνες που αναφέραμε πιο πάνω και επιγραμματικά είναι:

·         Μέθοδος επιμερισμού του κέρδους – Profit split Method (PSM)

·         Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής Transactional Net Margin Method (TNMM)

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ελεγκτές που θα έλθουν για τον έλεγχο του Transfer Pricing μέχρι να δουν τον φάκελο τεκμηρίωσης έχουν περιορισμένη γνώση για τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και τα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα της δραστηριότητας της. Το μόνο στοιχείο που υπάρχει είναι τα συνοπτικά στοιχεία που υποβάλλονται στην Γ.Γ.Π.Σ.

Αν θα έλθετε από την πλευρά τους, η εκτίμηση είναι ότι θα ήθελαν να κατανοήσουν το πώς λειτουργεί η επιχείρηση, την ενδοομιλική τιμολογιακή στρατηγική και αν οι τιμές των συναλλαγών που έχετε και συνεπώς τα κέρδη σας είναι σωστά.

Η θωράκιση της επιχείρησης είναι ο φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος προφυλάσσει και την ενδοομιλική πολιτική ως προς την τιμολόγηση. Είναι προφανές ότι το θέμα δεν είναι βρούμε από google search μερικά συγκριτικά και να τελειώσει το θέμα του φακέλου τεκμηρίωσης.

Στην έννοια του φακέλου τεκμηρίωσης περιλαμβάνεται η θωράκιση της επιχείρησης και των ενδοομιλικών πρακτικών και τα εξίσου σημαντικά στοιχεία που ολοκληρώνουν την θωράκιση όπως ο σχεδιασμός του  transfer pricing,η δυνατότητα κατανόησης της λειτουργίας του ομίλου και του παραγωγικού κλάδου  και η επιστημονικά τεκμηριωμένη οικονομική ανάλυση των στοιχείων του φακέλου.

Τέλος υπάρχει και το θέμα των προκαθορισμένων τιμών (Advance Pricing Agreements ) που για πρώτη φορά ο νομοθέτης εισάγει στο Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο. Για αυτό το σοβαρό θέμα θα επανέλθουμε με ιδιαίτερο σημείωμα.

 

Νανόπουλος Κωνσταντίνος

TaxExperts

www.TaxExperts.gr, www.TaxExperts.eu

Αξιολογήστε το άρθρο 
7 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1615 αναγνώστες
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013
16:49

Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένει η Κύπρος την εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου από την τρόικα, με την κυβέρνηση να προχωρεί από τον Δεκέμβριο στην εφαρμογή των μέτρων περιστολής στο κρατικό μισθολόγιο και τις συντάξεις του Δημοσίου, χωρίς στο μεταξύ να έχει ψηφιστεί το Μνημόνιο. Ο μισθός του Δεκεμβρίου και ο 13ος μισθός που θα λάβουν οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα είναι ψαλιδισμένοι ως και 15%, εισάγοντας και την Κύπρο στη λογική της αυστηρής λιτότητας.

 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, τo Κοινοβούλιο της Κύπρου ψήφισε πρόσφατα αλλαγές στους συντελεστές του ΦΠΑ.

 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ακόλουθες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν ως εξης:

 • Από τις 14 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2013 ο συντελεστής του ΦΠΑ θα αυξηθεί από 17% έως 18%.
 • Από την 13η Ιανουαρίου 2014 ο συντελεστής του ΦΠΑ θα αυξηθεί από 18% έως 19% και ο μειωμένος συντελεστής του ΦΠΑ από 8% θα αυξηθεί στο 9%

 

Η TaxExperts, αντιλαμβανόμενη την δυσκολία προσέγγισης όλων αυτών των ταχύτατων εξελίξεων στον οικονομικό χώρο, προσπαθεί με την ακόλουθη μελέτη να συγχρονίσει και να κατηγοριοποιήσει τις επικείμενες αλλαγές, με στόχο την καλύτερη ενημέρωσή των επιχειρηματιών και εν γένει των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στην Ε.Ε..

 

Συγκεκριμένα, η αλλαγή στη νομοθεσία αυτή του ΦΠΑ δύναται  να επηρεάσει γενικότερα τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή  με έναν ή και  περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

 

(Α)τα τιμολόγια για υπηρεσίες που εκδόθηκαν  από κυπριακούς παρόχους, θα φέρουν ΦΠΑ 18% από την 14η Ιανουαρίου 2013.

 

(Β) Αν μια επιχείρηση αγοράζει προϊόντα / εμπορεύματα από Κύπριους προμηθευτές  (τα οποία επί του παρόντος αγοράζει με συντελεστή  ΦΠΑ με 17%), αυτά θα φέρουν ΦΠΑ σε ποσοστό 18% από τις 14 του Γενάρη του 2013.

 

(Γ) Σε περίπτωση που μια εταιρεία παρέχει / πωλεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σε Κύπριους πελάτες που επί του παρόντος υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 17%, από 14 Ιανουαρίου 2013 θα πρέπει να χρεώνουν ΦΠΑ 18%.

 

(Δ) Σε περίπτωση που η εταιρεία παρέχει / πωλεί υπηρεσίες σε μη επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα (π.χ. φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ΑΦΜ) σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που επί του παρόντος υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 17%, θα πρέπει να χρεώνει ΦΠΑ σε ποσοστό 18% από τις 14 Ιανουαρίου του 2013

 

(Ε) Σε περίπτωση που μία εταιρεία λαμβάνει υπηρεσίες από επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα έξω από την Κύπρο, που έχουν επιστροφή φόρου στην Κύπρο και οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ, τότε η εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει ΦΠΑ στην Κύπρος ύψους 18% αντί  17% από τις 14 του Ιανουαρίου του 2013

 

(Στ) Σε περίπτωση που η εταιρεία εισάγει προϊόντα στην Κύπρο από τρίτες χώρες (μη κράτη μέλη της ΕΕ), με ΦΠΑ ύψους 17%, θα πληρώσει πλέον ΦΠΑ 18% από τις 14 Γενάρη 2013

 

Ωστόσο, η αλλαγή στην παραπάνω νομοθεσία για τον ΦΠΑ δεν θα πρέπει να αναμένεται να επηρεάσει τις παρακάτω συναλλαγές:

 

(Α) Αγορές  προϊόντων από  έναν εγγεγραμμένο στα μητρώα ΦΠΑ προμηθευτή από ένα κράτος μέλος της ΕΕ και η πώληση / μεταβίβαση των ίδιων προϊόντων σε πελάτη που βρίσκεται άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (τριγωνικές εμπορικές συναλλαγές για  την απλούστευση των διαδικασιών)

 

(Β) Πωλήσεις προϊόντων σε επιχειρήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαγωγές)

 

(Γ) Πωλήσεις υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους πελάτες στα μητρώα ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (όπου ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο τόπος όπου ο λήπτης της υπηρεσίας είναι εγκατεστημένος), π.χ. συναλλαγές με 0% χρέωση ΦΠΑ.

 

(Δ) Παραλαβή υπηρεσιών από επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα έξω από την Κύπρο που έχουν επιστροφή φόρου στην Κύπρο και οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.


(Ε) Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάλλεται στα τιμολόγια που εκδίδονται από τους τοπικούς φορείς,, τότε η αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ δεν θα επιφέρει ιδιαίτερη αλλαγή.

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
3 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1769 αναγνώστες
Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012
16:02

 Σε μία περίοδο που οι Ευρωπαϊκές οικονομίες και τα τραπεζικά συστήματα περνούν κρίση, οι κυβερνήσεις, μέσα στα στενά δημοσιονομικά όρια, προχωρούν σε παρεμβάσεις προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικές και να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια από άλλες χώρες. Η αντιμετώπιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και οι αμοιβές για την εκμετάλλευση αυτών, αποτελούσαν ανέκαθεν ένα επενδυτικό μοχλό.

 

Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο

Με τον όρο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εννοούμε τις πάσης φύσεως πατέντες, πρωτότυπα, έργα και ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται από τον περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο 59/76. Γενικά, τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο είναι αυτόματα και δεν χρειάζονται καμία εγγραφή. Μόνο οι ιδιοκτήτες του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να μεταφράσουν και να προσφέρουν τα έργα τους προς το κοινό. Οποιοσδήποτε παραβιάσει τα δικαιώματά τους υπόκειται σε καταβολή αποζημιώσεων καθώς και σε άλλες ποινές βάσει του Νόμου. 

 

Ο Κυπριακός Νόμος, Ν. Κεφ. 268  (Νόμος Περί Φορολογίας του Εισοδήματος 118/2002 ) για την φορολόγηση των εισοδημάτων τροποποιήθηκε πρόσφατα, με σκοπό να καταστεί δυνατή η φοροαπαλλαγή ύψους 80% επί του καθαρού εισοδήματος, το οποίο προκύπτει από την εκμετάλλευση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας («Intellectual Property»).

Ειδικότερα, και έως σήμερα, οι κυπριακές εταιρείες φορολογούνταν βάσει του εταιρικού φόρου ύψους 10% επί των καθαρών κερδών από οποιοδήποτε εισόδημα που προερχόταν από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις, οι οποίες, σημειωτέον, ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012,  γίνεται σαφές ότι το 80% όλων των εισοδημάτων που παράγονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 20% των κερδών που προέρχονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα υπόκεινται στον εταιρικό φόρο με συντελεστή 10%.

Τα καθαρά έσοδα σε αυτή την περίπτωση ορίζονται ως εισόδημα, λόγω ακριβώς της παραπάνω εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων μείον των εξόδων που αναλογούν στο συγκεκριμένο εισόδημα. Επιπλέον, θα επιτρέπεται στις κυπριακές εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας να αποσβένουν κεφαλαιουχικές δαπάνες για τον σκοπό απόκτησης των «IP», μέσα στα 5 πρώτα χρόνια της χρήσης τους.

 

Με τα δεδομένα αυτά η Κύπρος ανταγωνίζεται πλέον το Λουξεμβούργο από άποψη φορολόγησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και μένει να δούμε κατά πόσο η διεθνής επενδυτική κοινότητα θα εκμεταλλευτεί τα κίνητρα αυτά.

 

Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν.3842/2010, τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊό­ντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμο­ποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνο­μα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέ­σα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσο­δα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων.

 

Η απαλλα­γή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκα­ταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή α­φορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης. Για να κερδίσει μία επιχείρηση τη φοροαπαλλαγή αυτή θα πρέπει να πάρει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Θυμίζουμε ότι η απόκτηση δικαιωμάτων από αλλοδαπές εταιρίες, φορολογείται στην Ελλάδα με 25% σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν.2238 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). Το ποσό αυτό βέβαια μπορεί να μειωθεί περαιτέρω σε εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τη συμβαλλόμενη χώρα. Στην περίπτωση της Κύπρου, η παρακράτηση φόρου μειώνεται μόλις στο 5% σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΣΑΔΦ, ενώ η απαλλαγή του υπόλοιπου 20% χάνεται στην περίπτωση που το συμβαλλόμενο μέρος έχει την έδρα του ή μόνιμη εγκατάσταση στο έτερο κράτος.

 

Συμπερασματικά, η απόφαση για την εγκατάσταση μίας εταιρείας που θα έχει ως βασικό εισόδημα την εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εξαρτάται αρχικά από τον τύπο τους. Εφόσον πρόκειται για προστατευμένα δικαιώματα από διεθνή φορέα (πχ. USPTOUnited States Patent & Trademark Office ή το EPOEuropean Patent Office) η Ελλάδα προσφέρει πλήρη απαλλαγή στα κέρδη για τα τρία πρώτα χρόνια, χωρίς όμως να συνυπολογίζεται το γεγονός ότι ο δικαιούχος θα υποστεί τη μείωση των εσόδων εξαιτίας των παρακρατούμενων φόρων που θα καταβληθούν στις χώρες που θα διανείμει τα δικαιώματα.

 

Η Κύπρος εκμεταλλεύεται, αφενός το γεγονός ότι οι μειωμένοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος θα ισχύουν και μετά την παρέλευση των τριών ετών, αφετέρου ότι κατέχει ένα εξαιρετικά εκτενές δίκτυο Σ.Α.Δ.Φ. που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους παρακρατούμενους φόρους.

 

Εννοείται, ότι εφόσον ένας Έλληνας φορολογικός κάτοικος κατέχει μετοχές σε Κυπριακή εταιρία με εισοδήματα από πνευματικά δικαιώματα, πρέπει να καταβάλει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) φόρο 25% επί των κερδών, ανεξάρτητα από το εάν τα μερίσματα αυτά έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της χώρας (ΠΟΛ.1129/2011).

 

TaxExperts Team

 

www.TaxExperts.gr  , www.TaxExperts.eu

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
4 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1232 αναγνώστες
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012
14:53

 Με την εγκύκλιο 1170/2012, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την πληρωμή φορολογικών οφειλών προς το δημόσιο με στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις εφορίες όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, μειώνονται σε εκατό (100) ευρώ τα ελάχιστα ποσά των δόσεων για όλα τα προγράμματα ρύθμισης, με την προϋπόθεση όμως, η υπαγωγή σε κάποιο από αυτά να γίνεται από την δημοσίευση του ν.4038/2012 και έπειτα, δηλαδή από τις 2 Φεβρουαρίου 2012 και εξής.

 

Σημειωτέον ότι για τα χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, ο οφειλέτης τους μπορεί να ζητήσει την ρύθμισή τους:

 

 • είτε μέσω των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3888/2010 => 45 ΔΟΣΕΙΣ
 • είτε μέσω χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής τους σύμφωνα με τον ν.2648/1998 => μέχρι 48 ΔΟΣΕΙΣ

 

Α) Η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών, να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του ν.2648/1998, μέχρι και τον τριπλασιασμό αριθμό δόσεων, καταργείται (άρθρο 17).

 

Β) Το άρθρο 17 του ιδίου νόμου, γίνεται σαφέστερο όσον αφορά στην ικανότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να χορηγεί σε οφειλέτες διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις, από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και άλλων βοηθημάτων που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως και δίχως δόλο.

 

Εάν επέλθει απώλεια της προαναφερόμενης διευκόλυνσης, η δεύτερη προκύπτουσα λύση εισάγει το σύστημα του αριθμού δόσεων που προκύπτουν με βάση το άθροισμα των συντελεστών αξιολόγησης των κριτηρίων και με πρώτη δόση τουλάχιστον το 15% της οφειλής για την οποία ζητείται η διευκόλυνση.

 

Γ) Με τη χρήση του ν.3888/2010, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους ( μέχρι 30/9/2010 ) σε 45 δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων: 100% όταν η καταβολή γίνεται μία φορά ή με έκπτωση 50%   στην καταβολή σε 45 δόσεις.

 

Για να επωφεληθούν από τις διατάξεις αυτές πρέπει να καταβάλουν τις δόσεις που αντιστοιχούν από τον Οκτώβριο του 2010 έως σήμερα.

 

Δ) Παράλληλα, καταργείται η διάταξη του άρθρου 8 παρ.8 του ν.2648/1998, όπου υπήρχε ως βασική προϋπόθεση η ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να εξεταστεί αίτημα επανεξέτασης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής για οφειλές από παρακρατούμενους φόρους και από φόρο εισοδήματος.

 

 

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 48 ΔΟΣΕΙΣ (ν.2648/1998)

 

Ο ν.2648/1009 λειτουργεί με ένα σύστημα bonusβάσει του οποίου οι δόσεις  δύνανται να φτάσουν το τριπλάσιο του αριθμού των δόσεων που προκύπτει από το άθροισμα των συντελεστών των κριτηρίων βαρύτητας, αλλά δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν τις 48 κατ’ ανώτατο όριο. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο έως το χρόνο έκδοσης της απόφασης.

 

                            ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ                       ΚΡΙΤΗΡΙΑ

                                       1 – 5              →        Οικονομική αδυναμία

                                       0 – 4              →        Διασφάλιση οφειλής

                                       0 – 5              →        Προέλευση οφειλής

                                       0 – 4              →        Συμπεριφορά οφειλέτη

                                       0 – 4              →        Αιτία διευκόλυνσης

                                       1 – 4              →        Αιτιολόγηση Προϊσταμένου  Δ.Ο.Υ.                               

 

Για την υποβολή αίτησης, ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τα παραπάνω. Για παράδειγμα:

 

1. Οικονομική αδυναμία

 

- Αντίγραφο Ισολογισμού με ζημιά

- Μείωση εισοδήματος σε επίπεδο Φυσικού Προσώπου

- Ασθένεια

- Φυσική ή άλλη καταστροφή επιχείρησης

 

2. Διασφάλιση οφειλής

 

Ευνοϊκότερη είναι η μεταχείριση όταν για την οφειλή έχει γίνει προσημείωση ακινήτου ή/και δέσμευση καταθέσεων ή/και κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Το Δημόσιο δεν θεωρεί εξασφαλισμένη μία οφειλή όταν προσημειώνει ένα ακίνητο ίδιας αξίας, δεδομένου ότι η εκμετάλλευσή του απαιτεί να περάσει μέσα από διαδικασία πλειστηριασμού που μπορεί εν τέλει να μην καλύψει την οφειλή.

 

3. Προέλευση οφειλής

 

Τη χειρότερη αντιμετώπιση (μηδενικός συντελεστής) έχουν οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, ΦΠΑ, εισόδημα, χαρτόσημο, ΦΜΥ κτλ. Μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, άρα και περισσότερες δόσεις, έχουν οι οφειλές από φόρο κληρονομιάς.

 

4. Συμπεριφορά οφειλέτη

 

Ο οφειλέτης κρίνεται θετικά αν δεν έχει ζητήσει άλλη ρύθμιση στο παρελθόν. Η απώλεια ρύθμισης βαθμολογείται αρνητικά, με χαμηλό συντελεστή βαρύτητας.

 

 

 5. Αιτία Διευκόλυνσης

 

Ο νομοθέτης εξετάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης και ζητάει ρύθμιση. Όταν εκκρεμεί πλειστηριασμός ή υπάρχει ποινική δίωξη, ο συντελεστής βαρύτητας είναι χαμηλός. Καλύτερη είναι η αντιμετώπιση όταν η ρύθμιση γίνεται για να πάρει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή χωρίς καμία προφανή αιτία.

 

Εάν και πάλι επέλθει απώλεια της προαναφερθείσας διευκόλυνσης, τότε χορηγείται ο αριθμός των δόσεων που απέμεινε, με πρώτη δόση τουλάχιστον το 20% της οφειλής και ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας, για λόγους διασφάλισης της πληρωμής των δόσεων αυτών.

 

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. για βεβαιωμένη οφειλή έως 300.000 ευρώ.

Η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν.2648 για βεβαιωμένη οφειλή από 300.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ. Η επιτροπή αυτή συγκαλείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Υπουργός Οικονομικών για βεβαιωμένη οφειλή που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

 

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, απαιτείται η καταβολή ενός παράβολου ανά φορά, με εξαίρεση την υποβολή ζητήματος επανεξέτασης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

 

Όσον αφορά στα ζητήματα επανεξέτασης, δεν γίνεται δεκτή αίτηση επανεξέτασης, εφόσον δεν έχει καταβληθεί ήδη έστω μια δόση της αρχικής διευκόλυνσης, ενώ το αίτημα προς επανεξέταση θα πρέπει να υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας εμπρόθεσμης καταβολής δόσης της πρώτης διευκόλυνσης.

 

Από νομικής απόψεως, οι ρυθμίσεις της ΠΟΛ 1170 αλλά και η συνέπεια του οφειλέτη στην τμηματική εκπλήρωση της καταβολής των χρεών αναστέλλει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως και την ποινική δίωξη, για οφειλές πάνω των 5.000ευρώ.

 

Το Δημόσιο όμως διατηρεί τα δικαιώματά του και μετά την συμμόρφωση του οφειλέτη στις διατάξεις της εν προκειμένω ΠΟΛ, προκειμένου να μην χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας όταν τα χρέη δεν είναι ασφαλισμένα και να επιβάλλει κατασχέσεις και εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών επί ακινήτων. Επίσης, δύναται να προβεί σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη, όπως και να απαγορεύσει την έξοδό του από την χώρα.

 

Συνολικά το σύστημα της ρύθμισης των οφειλών δεν ευνοεί την αποπληρωμή τους, δεδομένης της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.

 

Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις όπως η αύξηση του αριθμού των δόσεων σε τουλάχιστον 60 και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας για την χορήγηση του μέγιστου αριθμού των δόσεων. Ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργηθεί μία ενδιάμεση κατάσταση όπου ο οφειλέτης θα πληρώνει μόνο τις προσαυξήσεις, εφόσον είναι εξασφαλισμένο το συνολικό ποσό.

 

TaxExpertsTeam

www.TaxExperts.grwww.TaxExperts.eu

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
2 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σελίδα 1 από 41234>

Σχετικά με το blog
Φορολογικά νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις